Czytaj

07.08.2022

Regulamin konkursu na profilu klubu BKS Visła Proline Bydgoszcz na platformie Facebook

Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym w celu wybrania zdjęcia miesiąca drużyny BKS Visła Proline Bydgoszcz, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest BKS Visła Proline z siedzibą w Bydgoszczy (85-023) przy ulicy Toruńskiej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291002, NIP: 9532545934, REGON: 340309501 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie administruje konkursem ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją przedmiotowego konkursu w stosunku do każdego z uczestników. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania nim na własną odpowiedzialność.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/bydgoszcz.chemik (zwanej dalej „Fanpage”).
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki Konkursu, określone niniejszym regulaminem.

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wyłącznie pełnoletnie oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora, ich współmałżonków i dzieci, jak też osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Uczestnik oświadcza, że:
 2. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 7. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 8. wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku oraz danych osobowych oraz efektów wykonania Zadania Konkursowego przez Organizatora dla celów promocyjnych, marketingowych, komercyjnych – bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
 9. Udział w Konkursie oznacza zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu oraz zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu.
 10. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: opublikowanie zdjęcia dotyczącego drużyny BKS Visła Proline Bydgoszcz w komentarzu pod postem konkursowym lub przesłanie zdjęcia na adres email – biuro@luczniczkabydgoszcz.pl.
 11. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 12. zaznaczenie „lubię to” na Fanpage’u Organizatora określonym w § 1 pkt 5 regulaminu.
 13. opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym lub wysłanie na adres mailowy biuro@luczniczkabydgoszcz.pl zdjęcia dotyczącego drużyny BKS Visła Proline Bydgoszcz.

4.Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

 1. Czas trwania konkursu: od 08.11.22 do 30.11.22. Zwycięzcy zostaną̨ ogłoszeni nie później niż do dnia 02.12.2022.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 • 3 NAGRODA
 1. Nagrodami są bilety dla całej rodzinny na grudniowe mecze w Bydgoszczy, piłka z autografami oraz tytuł ZDJĘCIA MIESIĄCA.
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani też na nagrodę̨ innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się̨ Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda czy rekompensata.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od wartości Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

 

 • 4 ZASADY PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRÓD
 1. Na koniec miesiąca zawodnicy BKS Visła Proline Bydgoszcz wybiorą zdjęcie, które spodoba im się najbardziej i wskażą zwycięzcę.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną̨ powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem tego samego kanału komunikacji, którym przesłali zgłoszenie.
 3. Nagrody należy odebrać osobiście w biurze Bydgoskiego Klubu Sportowego – Hala Immobile, Łuczniczka (ul. Toruńska 59 Bydgoszcz), pokój nr. 20.
 4. Termin odbioru nagród – Bilety na grudniowe mecze należy odebrać najpóźniej na dzień przed wydarzeniem. Natomiast piłkę do siatkówki z autografami do 31 grudnia 2022 roku.
 5. Organizator ma prawo podać́ dane zwycięzcy na Fanpage’u.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać́ wykluczony z Konkursu.

 

 • 5 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu uczestnicy winni zgłaszać́ na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpoznana i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.

 

 • 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@specialspace.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez Fanpage na Facebooku.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
 2. Spory odnoszące się̨ i wynikające z Konkursu będą̨ rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
 4. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.

 

 

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
 2. Spory odnoszące się̨ i wynikające z Konkursu będą̨ rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
 4. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Rozumiem
© 2021 BKS VISŁA BYDGOSZCZ. WYKONANIE: